תקנון האתרתקנון האתר ומדיניות ביטולי רכישות


תקנון האתר ומדיניות ביטולי רכישות

מבוא

  1. אתר איטרנט של איחוד הצלה ישראל (להלן "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה אתר הבית של העמותה לפרסום פעילות, ולביצוע תרומות ו/או רכישת ציוד רפואי ו/או הרשמה לקורסי עזרה ראשונה ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו עמותה "איחוד הצלה ישראל" מספרה 580465979 ומשרדה ברח' ירמיהו 78 ירושלים (להלן "איחוד הצלה")

 

  1. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר ו/או ביצוע תרומות (להלן "פעולה").

 

  1. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.

 

  1. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין איחוד הצלה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

 

  1. לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

א.      המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

ב.      המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

ג.       המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.


תנאים כללים

  1. מובהר כי איחוד הצלה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
  2. איחוד הצלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות ותרומות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
  3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י איחוד הצלה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
  4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

אתר איחוד הצלה מביא לידיעת הגולשים את פעילות העמותה, מתן אפשרות לביצוע תרומות לפעילות, קישורים לרשתות חברתיות בהם מתבצעת פעילות של איחוד הצלה, תכנים ונושאים בתחומי לימוד עזרה ראשונה.

מובהר כי איחוד הצלה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ואיחוד הצלה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי איחוד הצלה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף איחוד הצלה בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של איחוד הצלה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לאיחוד הצלה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי איחוד הצלה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של איחוד הצלה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לאיחוד הצלה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של איחוד הצלה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של איחוד הצלה בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.


אחריות, אבטחה ופרטיות

איחוד הצלה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של איחוד הצלה. אתר איחוד הצלה הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של איחוד הצלה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי איחוד הצלה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איחוד הצלה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, איחוד הצלה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. איחוד הצלה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע התרומה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, איחוד הצלה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באיחוד הצלה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי איחוד הצלה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי איחוד הצלה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, איחוד הצלה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר איחוד הצלה, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של איחוד הצלה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר איחוד הצלה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, תמונות וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר איחוד הצלה, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם איחוד הצלה בלא קבלת הסכמת איחוד הצלה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר איחוד הצלה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת איחוד הצלה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של איחוד הצלה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו איחוד הצלה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם איחוד הצלה מודל בע"מ, שם המותג אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של איחוד הצלה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם איחוד הצלה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בירושלים ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 

מדיניות ביטולים

מדיניות הביטולים הינה ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010